+48 22 213 91 30         biuro@praktycybiznesu.org

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunki uczestnictwa:

 1. Organizatorem konferencji jest Fundacja Praktyków Biznesu z siedzibą w Ząbkach, ul. Powstańców 24N/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000528184 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 1251629061,  REGON: 147491930.
 2. Cena biletu obejmuje: udział w konferencji, zestaw materiałów, przerwy na kawę i poczęstunek, Fundacja Praktyków Biznesu nie zapewnia dojazdu ani noclegu.
 3. Warunkiem udziału w konferencji jest okazanie biletu wstępu
 4. Fundacja Praktyków Biznesu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, programu konferencji i prelegentów, jak również do odwołania konferencji w przypadku brak wystarczające ilości uczestników.
 5. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian każdy z uczestników otrzyma stosowną informację najpóźniej 7 dni przed zaplanowanym terminem.
 6. W przypadku zmiany terminu lub miejsca konferencji uczestnikowi, który zakupił bilet przysługuje prawo jego zwrotu, jeśli nie akceptuje nowych warunków.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do zakończenia w dowolnym momencie sprzedaży biletów, w przypadku osiągnięcia oczekiwanej ilości uczestników.
 8. W przypadkach określonych w punkcie 4, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w konferencji zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział w innej lokalizacji, innym terminie, itp..
 9. Zakupiony bilet zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres mailowy do 7 dni od daty otrzymania zapłaty za bilet wstępu.
 10. Rezygnacja z udziału w konferencji nie wiąże się ze zwrotem wpłaconej kwoty.
 11. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 12. Fundacja Praktyków Biznesu będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące konferencji otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane